Chất lượng thương xót | Sách | 2018

Chất lượng thương xót

đi theo nhiều người trong cuộc cách mạng công nghiệp - tư bản, kẻ chạy trốn, thợ mỏ, nô lệ, quý tộc. Khi mỗi người cố gắng thoát khỏi vị trí của mình, con đường của họ vượt qua và số phận được thay đổi.

Chất lượng thương xót , Barry Unsworth, 29 đô la.

ViếT NhậN Xét CủA BạN